1bannermhc2.jpg 1headerHeren1a.jpg 2 (1 van 2).jpg 2bannermhc.jpg 2headerD11.jpg 2headerD4.jpg header heren1.jpg header.jpg headerdames1.jpg headerdames3.jpg headerdames4.jpg
Jeugd Juni
5

Selectiebeleid C-, B- en A-jeugd MHC seizoen 2020/2021 i.v.m. de corona-maatregelen

Nieuws afbeelding

Aan het einde van ieder seizoen wordt bekeken voor welke teams selectietrainingen georganiseerd dienen te worden en welke spelers/speelsters daarvoor in aanmerking komen. In verband met de corona-maatregelen is het niet mogelijk om de selectietrainingen uit te voeren. Daardoor zal de TC op basis van het spelervolgsysteem (verkregen input van trainer/coaches, JC (breedte C tot en met A), de OC (benjamins tot en met D) en TC) de groep voor de prestatieve jeugd- en opleidingsteams samenstellen.


MHC vindt het belangrijk om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij is dat we voor iedere speler een plek in een team vinden waarbij hij/zij zowel sportief als sociaal gezien het beste past. Verschillende interpretaties van hockeykwaliteit en de individuele voorkeuren van ouders, spelers en teams kunnen voor veel discussie zorgen. Daarom vinden hechten wij er veel waarde aan om de achterliggende selectiecriteria op een duidelijke manier te verwoorden.


Selectie- en indelingsbeleid 2020-2021. Er wordt voor dit beleid een onderscheid gemaakt tussen de C-, B-, en A categorieën en tussen prestatieve teams en breedte teams. Prestatieve teams worden bovendien nog onderverdeeld in topteams (C1, B1, A1) en opleidingsteams. Of een team een prestatief, of een opleidingsteam is, wordt (ieder seizoen opnieuw) bepaald door de Technische Commissie (TC) in overleg met de Jeugdcommissie en is afhankelijk van het niveau van het team als geheel. De prestatieve- en opleidingsteams vallen onder de verantwoordelijkheid van de Technische Commissie. Voor het seizoen 2020-2021 is MC2 geval aangemerkt als opleidingsteam.


Bij de prestatieve lijn en de opleidingteams gaan wij de teams voor het seizoen 2020/2021 indelen i.p.v. selecteren. Wij zijn ervan overtuigd dat we de kinderen ruimschoots voldoende hebben kunnen beoordelen, om een juiste indeling te kunnen maken. In plaats van de gebruikelijke selectietrainingen waarin spelers/speelsters beoordeeld worden in een "momentopname”, volgen we nu juist de ontwikkeling van de spelers door het jaar heen. 


Hoe komt de indeling tot stand? De TC inventariseert welke kinderen vanuit een prestatief team, de breedtesport of de tweedejaars D-spelers, in aanmerking komen voor de prestatieve lijn. Dit vindt plaats op basis van gesprekken met de betrokken trainers/coaches, informatie vanuit het meetraintraject en informatie uit de evaluatiegesprekken/voortgangsgesprekken die de trainers met de kinderen gevoerd hebben. De OC en JC hebben hier een adviserende rol in.


Vervolgens wordt iedere speler/speelster aan de hand van een stroomdiagram beoordeeld en ingedeeld. Leidend hierin zijn de criteria van het spelervolgsysteem te weten:


  • Lerend vermogen en gedrag, 
  • Fysiek/motorisch, 
  • Balbezit, Niet-balbezit, 
  • Omschakeling.


Hierbij verwijs ik naar de documenten ‘Stroomdiagram indeling MHC 2020-2021’ en ‘Selectiecriteria’. Naast de verkregen informatie van de trainers en coaches wordt ook gekeken naar de ingevulde beoordelingsformulieren in Theo. In de B- en A-lijn zullen de spelers ook per linie met elkaar beoordeeld worden. In de C-lijn zal met name het technisch- en motorisch potentieel een voorname rol bij de indelingen spelen. De indeling van de keepers zal verzorgd worden door de Keepersclub. 


Op zondag 14 juni 2020 wordt de definitieve selectie bekend gemaakt en zullen alle teams om 19.00 uur op de website gepubliceerd worden.


De selectie bestaat dan uit spelers/speelsters met de volgende achtergrond:


1)Spelers/speelsters afkomstig uit de breedtelijn. Deze worden aangedragen door de TC-breedte in samenspraak met de Jeugdcommissie. Deze groep is reeds middels het meetraintraject gedurende het afgelopen jaar bekeken.


2)Spelers/speelsters afkomstig binnen de huidige prestatieve en opleidingsteams. Deze worden aangedragen door de TC-prestatief.


3)Spelers/speelsters afkomstig uit een jonger selectieteam. Deze worden aangedragen door de TC-prestatief.


4)Spelers/speelsters afkomstig van een andere vereniging zijn voor het seizoen 2020/2021 uitgesloten van de selecties tenzij de betreffende speler/speelster uitkomt voor Nederlands Zuid. Voor de Jongenslijn zijn spelers afkomstig van een andere vereniging wel welkom mits de ingenomen plaats in een selectieteam niet ten koste gaat van een speler van MHC.


Vanaf 15 juni 2020 zullen de selectieteams en opleidingsteams in hun nieuwe samenstelling met de beoogde trainer/coach (indien mogelijk) voor het komende seizoen gaan trainen. Deze trainingen stoppen uiterlijk op 6 juli 2020.

 

Ten aanzien van speler uit de B- en A-lijn die het prestatieve team niet gehaald hebben, zal de betreffende trainer/coach de speler/speelster daarvan op de hoogte stellen door het voeren van een individueel gesprek. Tijdens dit gesprek zal de trainer/coach verbeterpunten aandragen. Deze gesprekken vinden plaats met het kind. De ouders kunnen het gesprek bijwonen. Voor spelers/speelsters uit de C- en/of D-jeugd bestaat voor de ouders op verzoek de mogelijkheid om de motivatie voor de indeling alsmede de motivatie per email op te vragen bij de TC. 


Wanneer er twijfel bestaat tussen een eerstejaars en een tweedejaars waarbij de spelers/speelsters in kwestie over gelijke capaciteiten beschikken, wordt er gekozen voor het jongere individu. Deze beslissing wordt genomen in het voordeel van het jongere individu vanwege de grotere ontwikkelingsmogelijkheid (een extra jaar).


Onvoorziene omstandigheden. Hierboven hebben we in hoofdlijnen uitgelegd hoe de TC komt tot de samenstelling van de selectieteams voor de jeugd voor het komend seizoen. Er kunnen zich echter altijd onvoorziene situaties voordoen waarover een beslissing moet worden genomen. In zulke gevallen, houden we ons aan de volgende richtlijnen:

Hoofdregel is dat de TC bij onvoorziene situaties in overleg gaat met de betrokkenen, maar dat de TC een doorslaggevend besluit neemt.

Idealiter bestaat een selectieteam uit 15 spelers/speelster plus een keeper maar als in een bepaalde lijn dit aantal niet goed uitkomt, kan in overleg met de TC worden bepaald dat de selectie bestaat uit meer of minder spelers/speelster.

We streven ernaar om een selectie samen te stellen waarin de beste spelers/speelsters van een bepaalde lijn zijn opgenomen. In enkele gevallen kan het zijn dat de TC besluit om andere spelers/speelsters in een selectieteam op te nemen. Bijvoorbeeld wanneer het voor de doorstroming belangrijk is dat er een mix wordt gemaakt van 1e jaars en 2e jaars spelers/speelster.

Er zijn talenten die voldoen aan de gestelde criteria, maar jonger zijn dan de leeftijd van het team waarvoor zij in aanmerking (willen) komen. De TC staat ervoor open om deze speler dan toch op te nemen in dat team. Belangrijk daarbij is dat de vervroegde doorstroming in het belang is van de ontwikkeling van die betreffende speler/speelsters. Daarbij kijken we niet alleen naar de technische en tactische kwaliteiten van de speler/speelster, maar ook naar fysieke, mentale en de sociale ontwikkeling. Voordat de TC besluit om een speler/speelster al dan niet op te nemen in het beoogde team, overlegt zij eerst met de betrokken speler, de ouders en andere betrokken begeleiders van MHC.

Vanaf het moment dat de definitieve keuze bekendgemaakt is, worden de selecties van de eerste elftallen gesloten. In principe worden deze selecties niet meer gewijzigd, maar er zijn uitzonderingen. Als spelers/speelsters zich niet houden aan de vooraf gemaakte afspraken of als bepaalde spelers/speelsters zich sterk ontwikkelen (zowel positief als negatief), kan het gebeuren dat er toch nog wijzigingen plaatsvinden.


De TC


Gerelateerde nieuwsberichten

Teamindeling junioren 2020-2021

H1

H1 heeft geen aankomende wedstrijden

D1

D1 heeft geen aankomende wedstrijden

Hoofdsponsor

Zoeken

Agenda

Nog geen agenda punten.

Verslagen

Vandaag jarig

Finn Olislagers
Sebas Visser

Hockey.nl